Правилници и документа школе

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

ОДЛУКА о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН ЛУКИЋ“

ОДЛУКА о усвајању Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Основној школи ,,Драган Лукић“ бр 189 од 30.3. 2018. године

16.9.2020. године

_____________________________________________________________

ДОПУНА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА

1.6.2020. године

____________________________________________________________________

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ СТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

март 2020. године

______________________________________________________________

Анекс годишњег програма рада школе за 2019/20

Статут школе

Информатор о раду ОШ ,,Драган Лукић”

Правилник о раду школе

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи

Правилник о испитима у школи

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о организацији и раду Школског одбора