Правилници и документа школе

ДОПУНА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА

1.6.2020. године

____________________________________________________________________

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ СТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

март 2020. године

______________________________________________________________

Анекс годишњег програма рада школе за 2019/20

Статут школе

Информатор о раду ОШ ,,Драган Лукић”

Правилник о раду школе

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи

Правилник о испитима у школи

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о организацији и раду Школског одбора