Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о измени и допуни Пословника о раду Савета родитеља