Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Надлежност Савета родитеља је да:

1.предлаже представнике родитеља ученика у школски одбор;

2.предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове у школи;

3.предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно- васпитног рада;

4.учествује у поступку предлагања изборних предмета, и у поступку избора уџбеника;

5.разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

6.разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;

7.разматра услове за рад школе;

8.учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у школи;

9.предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

10. разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;

11. даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању;

12. разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у школи;

13. заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини;

14. брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;

15. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.

Чланови савета родитеља:

у изради