Упис првака

Обавештавамо вас да ће упис деце која живе на територији школе у први разред основне школе школске 2018/19. почети 1. априла (понедељак) и трајаће до попуне дозвољеног капацитета броја ученика.

На основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања  (Сл. гласник РС бр. 72/9, 52/11, 55/13 и 88/17), у први разред уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Ученици имају могућност похађања целодневне наставе, а родитељи то морају нагласити при упису, уз обавезно достављање М обрасца (пријава радника). Одлуку о упису у целодневну наставу донеће комисија за упис на основу поднетих молби.

Критеријуми за пријем у целодневну наставу:

  • мишљење психолошко-педагошке службе о зрелости детета за тај вид наставе,
  • потврда о запослености оба родитеља (М образац, пријава радника).

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе сваког радног дана од 1. априла до попуне дозвољеног броја ученика, од 9 до 14 часова.

Приликом уписа (предаје тражених докумената) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија)
  2. Уверење о обављеном лекарском прегледу код педијатра;
  3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);
  4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.
  5. Образац М-1 пријава радника (за децу која се пријављују ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ)

Обавештење за упис првака

који не живе на територији наше школе  

Пријем молби за упис првака у школску 2019/20.  који не живе на територији наше школе почео је 10. јануара 2019. и траје до 31. јануара 2019.

Молбе које нису благовремено достављене неће бити узете у разматрање.

Молбе треба да поднесу и родитељи будућих првака који имају старију децу која већ похађају нашу школу, а која територијално не припадају школи.

Уколико школа буде имала могућности, након разматрања поднетих молби, извршиће упис деце у први разред, о чему ће бити обавештени родитељи у складу са чланом 22. Закона о основама система образовања и васпитања до 30. априла 2019.

                                                                        Управа школе