Правилници и документа школе

15.09.2023.

Правилник о давању у закуп школског простора

19.05.2023.

СТАТУТ МАЈ 2023.

30.03.2023.

Правилник о безбедности ученика

10.11.2022.

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

16.09.2022.

Статут 2022 септембар

Измене и допуне Статута 2022 септембар

Правилник о измени П. о систематизацији 2022 септембар (1)

Правилник о систематизацији 2022 септембар

Правилник о набавкама 2022

Правилник о изменама правилника о набавкама 2022 септембар

Правилник о измени и допуни Правилника о правима, об и одг ученика 2022 септембар

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 2022 септембар

05.07.2022.

Пословник о измени и допуни Пословника ШО 2022

Пословник о измени и допуни Пословника СР 2022

Пословник о измени и допуни Пословника НВ 2022

Правилник о измени и допуни Правилника о раду 2022

Правилник о измени и допуни Правилника о правима, об и одг ученика 2022

Правилник о измени и допуни Правилника о испитима 2022

Измене и допуне Статута 2022

 

25.11.2021.

Правилник о изменама Правилника о раду школе

15.04.2021.

Правилник о похваљивању ученика

23.02.2021.

Измене и допуне Статута ОШ “Драган Лукић”

_____________________________________________________________

25.01.2021.

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021.годину.

План јавних набавки за 2021.

_____________________________________________________________

29.12.2020.

Пословник о измени и допуни Пословника о раду Наставничког већа

Пословник о измени и допуни Пословника о раду Савета родитеља

Пословник о измени и допуни Пословника о организацији и раду Школског одбора

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о допуни Правилника о испитима у основној школи

Правилник о организацији и спровођењу пописа

Правилник о финансијском планирању

_____________________________________________________________

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

ОДЛУКА о усвајању Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН ЛУКИЋ“

ОДЛУКА о усвајању Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Основној школи ,,Драган Лукић“ бр 189 од 30.3. 2018. године

16.9.2020. године

_____________________________________________________________

ДОПУНА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА

1.6.2020. године

____________________________________________________________________

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ СТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

март 2020. године

______________________________________________________________

Анекс годишњег програма рада школе за 2019/20

Статут школе

Информатор о раду ОШ ,,Драган Лукић”

Правилник о раду школе

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи

Правилник о испитима у школи

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о организацији и раду Школског одбора